Wyniki wyszukiwania dla:

Tożsamość Szkoły Salezjańskiej


NASZA KARTA TOŻSAMOŚCI

/salezjańska propozycja edukacyjna/

My, salezjańskie wspólnoty wychowawcze szkół i centrów formacji zawodowej obecnie w 1300 instytucjach w 23 krajach Europy, ofiarujemy społeczeństwu, szczególnie młodzieży, służbę integralnego wychowania o wysokiej jakości ze specyficzną tożsamością. W perspektywie nowej Europy Karta Tożsamości jest wspólnym punktem odniesienia dla opracowania projektów wychowawczych. Zawiera ona niezbędnie i najbardziej istotne elementy, które charakteryzują szkołę salezjańską i salezjańskie centra formacji zawodowej.

WSPÓLNOTY WYCHOWAWCZE – POWOŁANIE WYCHOWAWCZE

My, salezjańskie wspólnoty wychowawcze szkół i centrów formacji zawodowej Europy, budujemy środowisko, w którym młodzi ludzie mogą doświadczać życia w dostosowanej do naszych czasów rzeczywistości domów Księdza Bosko i Marii Dominiki Mazzarelo.

TOŻSAMOŚĆ

Dla tych, którzy wybierają wychowanie salezjańskie, szkołę określamy jako miejsce tworzenia kultury i rozwijania profesjonalizmu wg osobistego projektu życia, inspirowanego wartościami chrześcijańskimi.

NASZA SZKOŁA JEST

Katolicka, tzn.:

 • oparta na wartościach Ewangelii,
 • wierna misji powierzonej wspólnocie Kościoła przez Boga,
 • otwarta dla wszystkich, szczególnie dla potrzebujących w różnych wymiarach,
 • w dialogu z rzeczywistością wielokulturową i wieloreligijną w kontekście europejskim,

Salezjańska, tzn.:

 • proponująca integralną formację młodego człowieka w perspektywie stawiania się uczciwym obywatelem i dobrym chrześcijaninem, przez co przyczyniamy się do odpowiedzialnego budowania społeczeństwa,
 • stosująca styl prewencyjny księdza Bosko,
 • promująca środowisko wychowawcze, w którym doświadcza się wartości humanistycznych i chrześcijańskich,
 • prowadząca do współpracy przy budowaniu otwartej i solidarnej Europy.

WARTOŚCI

Jesteśmy wychowawcami, wychowawczyniami, rodzicami i młodymi wezwanymi, aby wzmacniać wartości właściwe dla naszego dziedzictwa wychowawczego:

 • otwarcie się na Boga jako źródło prawdziwej humanizacji osoby i wspólnoty,
 • bezwarunkowe przyjęcie osoby, pozytywne wsparcie i towarzyszenie w tworzeniu osobistego projektu życia,
 • zaufanie młodym – oni są sercem salezjańskiego projektu wychowawczego i głównymi bohaterami swojej przyszłości,
 • szacunek dla życia jako daru, jako źródła zaangażowania i odpowiedzialności,
 • personalizacji relacji międzyludzkich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnice osób i kultur,
 • uwaga skierowana na rodzinę jako podstawowe środowisko rozwoju człowieka,
 • budowanie bardziej solidarnego, sprawiedliwego i pokojowego świata przez stanowczy sprzeciw wobec każdego ubóstwa, dialog międzykulturowy i odpowiedzialne bycie obywatelem,
 • praca jako źródło wychowania, realizacji osoby, współistnienia oraz podnoszenia jakości życia społecznego.

 WYZWANIA

Jesteśmy otwarci na pytania stawiane przez współczesną kulturę. W szczególny sposób konfrontujemy się z nowymi wyzwaniami współczesnej rzeczywistości wychowawczej:

 • koncepcją społeczeństwa opartego na wiedzy,
 • pluralizmem kulturowym i religijnym,
 • procesem sekularyzacji,
 • relatywizmem etycznym,
 • nowymi technologiami informacji i komunikacji,
 • zjawiskiem imigracji,
 • kryzysem rodziny,
 • umacnianiem się i pojawianiem nowych rodzajów ubóstwa młodych,
 • niepewnością zawodu i pracy,
 • strukturami ekonomicznymi i politycznymi.

MISJA

W obliczu tych wyzwań rozumiemy, że wizja przyszłości szkoły salezjańskiej w Europie wymaga podjęcia określonych działań, takich jak:

 • promowanie w szkołach kultury otwartej na wartości ewangeliczne i wychowanie do wiary w stylu duchowości salezjańskiej,
 • umacnianie tożsamości chrześcijańskiej i salezjańskiej każdej szkoły i centrum formacji zawodowej, w których wspiera się budowanie syntezy: wiara-kultura-życie,
 • wspieranie zmysłu przynależności do Europy aby budować nowe obywatelstwo: aktywne, pokojowe i demokratyczne,
 • wychowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym Ojczyzny i Europy w duchu społecznej nauki Kościoła,
 • motywowanie wychowawców do kontynuowania formacji ludzkiej, zawodowej, chrześcijańskiej i salezjańskiej, otwartej na nowe potrzeby młodych,
 • popieranie poczucia współodpowiedzialności za misję wychowawczą,
 • odpowiadanie na nowe wyzwania, które przychodzą ze świata młodych poprzez wzmacnianie współpracy wewnętrznej pomiędzy szkołami oraz zewnętrznej pomiędzy instytucjami,
 • uczynienie młodzieży protagonistami w procesie ich formacji.